Placeholder image

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรการกุศล จัดตั้งขึ้นโดยบาทหลวง เรย์มอนด์ เบรนเนน หรือ “คุณพ่อเรย์”

โดยความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถดำเนินงานตามจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่ได้อย่างยั่งยืน คือ “การช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคม” มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา การมีงานทำและไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยเน้นการประกอบอาชีพอิสระ การรวมกลุ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยไม่จำกัดอายุ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการนานาชาติ (International Services Center) บนพื้นที่ ๒๐ ไร่ ที่จังหวัดหนองคาย มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสำหรับคนพิการจังหวัดหนองคาย คือ “โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย” เป็นโรงเรียนฝึกทักษะวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาขาด โปลิโอ อัมพาต และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา อาชีพ การมีงานทำและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม โดยเน้นการประกอบอาชีพอิสระ การรวมกลุ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการ คนพิการที่เข้ารับการศึกษามีอาหาร ๓ มื้อ ที่พัก การจัดการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยโดยไม่จำกัดอายุ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการนานาชาติ (International Services Center) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การอบรม สัมมนา เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรเน้นการมีงานทำ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ หรือการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ บนพื้นที่ ๒๐ ไร่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ในอนาคตจะได้ขยายผลเปิดโอกาสให้คนพิการประเทศเพื่อนมาเรียนร่วมด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ

มีความสุขและประสบความสำเร็จ ผู้จบการศึกษามีงานทำทุกคนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปรัชญา

ฟื้นฟูสรรมถภาพคนพิการ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

การสนับสนุน

  • เลี้ยงอาหาร
  • มอบทุนการศึกษา
  • มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
  • เครื่องช่วยความพิการ
  • รับคนพิการเข้าทำงาน
  • เยี่ยมชมการดำเนินงาน
  • ให้คำปรึกษา เป็นวิทยากรหรืออาสาสมัครช่วยสอน

โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าเสด็จ

ชื่อบัญชี โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เลขที่บัญชี ๒๙๕ ๖ ๐๐๒๖๑-๙

(เงินบริจาคของท่าน นำใบเสร็จหักลดหย่อนภาษีได้)

ที่อยู่ ๒๐๑ หมู่ ๔ ซอยดอนแดงใต้ ต.มีชัย อ.เมือง จ. หนองคาย ๔๓๐๐๐

คำขวัญ

ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน้ำใจ

Thumbnail Image 1

ซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน มีน้ำใจ

ความหมาย

    ตราประจำวิทยาลัยมีลักษณะดังปรากฎตามรูป หมายถึง “พระรามแผงศร” ด้วยความหมายประกาศคือ

หนึ่ง :: การส่งข่าวดีด้วยความรักและความหวังจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่สู่คนพิการไทย

สอง :: การส่งผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะวิชาชีพเป็นอย่างดี ผู้ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถที่จะมุ่งมั่นประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และสังคม