Placeholder image

กิจวัตร
เวลา                              กิจกรรม
๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.          ตื่นนอน
๐๖.๐๐ น.                       เปิดห้องเรียน (ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย)
๐๖.๓๐ น.                      ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน (หอพัก)
๐๗.๐๐ น.                       ปิดหอพัก
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.          รับประทานอาหาร
๐๗.๕๐ น.                      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๐๘.๒๐ น.                      เข้าเรียนคาบแรก
๑๖.๔๐ น.                      ทำความสะอาดห้องเรียน
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.         รับประทานอาหารเย็น
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.          ศึกษาด้วยตนเอง (study)
๒๒.๐๐ น.                     เข้านอนยกเว้นผู้ที่อยู่ในห้องเรียน
๒๓.๐๐ น.                      ปิดห้องเรียนและกลับเข้านอน
๒๔.๐๐ น.                      ปิดห้องเรียนและกลับเข้านอน (ในกรณีวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด)

การแต่งกาย
๑          แต่งกายเครื่องแบบที่ทางโรงเรียนกำหนดทั้งชายและหญิง
๒         นักเรียนชายไว้ผมสั้นเรียบร้อย ตีนผมเปิดห้ามไว้ผมซอย
๓         นักเรียนหญิงไว้ผมพองาม หากผมยาวให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย
๔         ห้ามใช้เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
๕         ห้ามไว้เล็บ แต่งคิ้ว ทาริมฝีปาก
การลา
๑          วันที่มีการเรียนการสอนอนุญาตให้ลาออกนอกสถานที่ได้ช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น วันหยุดอนุญาตให้ลาออกนอกสถานที่ได้ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
๒         การลาตามข้อ ๑ จะต้องขออนุญาตจากครูเวรประจำวันหรือพ่อบ้าน และต้องลงสมุดบันทึกประจำวัน
๓         การลาในวันที่มีการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑ จะต้องได้รับอนุญาตจากครูประจำวิชา ครูประจำชั้น และปฏิบัติตามข้อ ๒ และต้องได้รับการอนุมัติจากครูใหญ่ (โดยใช้แบบฟอร์มการลาที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเท่านั้น )
๔         การลาที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดนี้ ก็ให้ใช้แบบฟอร์มตามข้อ ๓ จะต้องขออนุญาตจากครูประจิชา ครูประจำชั้น ครูเวรประจำวันหรือพ่อบ้าน หัวหน้าแผนก และต้องได้รับการอนุมัติจากครูใหญ่ แจ้งบันทึกในสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่ง (คนละเล่มกับสมุดบันทึกประจำวัน )
๕         นักเรียนที่ผ่านเข้าออกบริเวณโรงเรียนจะต้องมีบัตรผ่านหรือใบลาแสดงที่ยามรักษาการณ์ทุกครั้ง
๖          นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
การรับประทานอาหาร
๑          ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในห้องเรียนหรือหอพัก
๒         ห้ามรับประทานอาหารก่อนหรือหลังเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้
การทำความเคารพ
๑          นักเรียนต้องพร้อมกันที่หน้าเสาธงเวลา ๗.๕๐ น. เพื่อเคารพธงชาติและสวดภาวนา
๒         เมื่อครูเข้าห้องเรียนเพื่อทำการสอน หรือออกจากห้องเรียนหลังการสอนในแต่ละรายวิชา ให้หัวหน้าชั้นหรือตัวแทนกล่าวนำทำความเคารพทุกครั้ง
๓         เมื่อมีแขกมาเยี่ยมชมโรงเรียนให้นักเรียนแสดงความเคารพเช่นเดียวกับครู

การปฏิบัติตนในโรงเรียน
๑          นักเรียนพึงทำความเคารพเชื่อฟังต่อครูอาจารย์ อาทิเมื่อพูดคุยกันหรือเดินผ่านในระยะใกล้ชิด เป็นต้น
๒         ตั้งใจเรียนและไม่พูดคุยกันนอกเรื่องในขณะที่มีการเรียนการสอน เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น
๓         ไม่เล่นกีฬาในห้องเรียน อาคารเรียน หรือห้องพัก ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
๔         ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
๕         ช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวม
๖          ไม่นอนตามระเบียงห้องหรือในห้องเรียน และห้ามนั่งบนขอบระเบียง
๗         ส่งการบ้านหรือรายงานตามเวลาที่กำหนด
๘         ห้ามนักเรียนมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง
๙          ห้ามใช้ ขาย เสพ สุราหรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ
๑o        ร่วมมือกับครูและเพื่อนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่วนรวม
๑๑        ไม่ประพฤติตนในทางที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน
๑๒       ไม่นำทรัพย์สมบัติของโรงเรียนกลับบ้านหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๓       ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน

๑๔       ไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทย และให้ดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดี
ระดับความผิดร้ายแรง

๑          ระดับความผิดร้ายแรง    ได้แก่ ความผิดทั้งหลายที่นำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน และส่วนรวมอย่างร้ายแรง หรือความผิดที่กระทบกระเทือนต่อระเบียบวินัยอันดีของส่วนรวม เช่น
๑.๑       ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง ประพฤติลามก อนาจาร ลักลอบได้เสียกันทางชู้สาว หรือมีความประพฤติในทำนองชู้สาว
๑.๒      ลักทรัพย์
๑.๓       ทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลภายนอก
๑.๔       เป็นนักเลงการพนัน เล่นการพนัน เล่นหวยเถื่อน
๑.๕       เสพสุรา ของมึนเมา เช่น กัญชา ฝิ่น เฮโรอิน ฯลฯ
๑.๖       สมคบหมู่อันธพาล เที่ยวตามสำนักโสเภณี โรงบิลเลียด สถานที่เล่นการพนัน ไนต์คลับ
๑.๗       ทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมให้เกิดความเสียหายโดยเจตนา
๑.๘       แสดงกิริยาวาจา ลบหลู่ดูหมิ่นครู-อาจารย์ หรือผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน
๑.๙       แสดงตนเป็นอันธพาล พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรืออาวุธร้ายแรงอย่างอื่น
๑.๑๐     ขัดคำสั่งครู-อาจารย์ ข้อบังคับและระเบียบวินัยของโรงเรียน
๒        
ระดับความผิดระดับกลาง   ได้แก่ ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมแต่ไม่ร้ายแรง หรือความผิดที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดขั้นร้ายแรงต่อไป เช่น
๒.๑      เที่ยวกลางคืน หรือขออนุญาตออกนอกสถานที่แต่กลับไม่ตรงเวลา
๒.๒     ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย
๒.๓      แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน หรือไม่สุภาพโดยเจตนา
๒.๔      ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๕      สูบบุหรี่ในที่ห้ามหรือในเวลาห้าม
๒.๖      แจ้งความเท็จ จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
๒.๗      แสดงกิริยาวาจาไม่คารวะต่อครู-อาจารย์ แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
๒.๙      ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน

๓        
ระดับความผิดขั้นเบา   ได้แก่ ความผิดที่แสดงถึงการเป็นผู้ที่มีนิสัยไม่ดี เช่น
๓.๑       หลีกเลี่ยงการเรียน
๓.๒      เข้าห้องเรียนช้าหรือสายโดยเจตนา
๓.๓      หลบหนีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดภาวนา
๓.๔      ไม่รักษาความสะอาดของตนเองและสถานที่
๓.๕      ขัดคำสั่งครู-อาจารย์
๓.๖      แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
๓.๗      เจตนาไม่ทำความเคารพครู-อาจารย์ ขณะที่พบเห็น
๓.๘      ทำลายต้นไม้ อาคาร สถานที่ของโรงเรียน
๓.๙      รับประทานอาหารก่อนหรือหลังเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้
๓.๑o     ไม่ให้ความรวมมือต่อส่วนรวมหรือต่อโรงเรียน

การลงโทษ

การลงโทษมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มีความประพฤติหรือเพื่อให้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น มีการดำเนินการดังนี้
๑          ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา   สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดขั้นเบา
ครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีอำนาจหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนได้ และให้พิจารณาแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบตามควรแก่กรณี
๒          ปรับปรุงฟื้นฟู  เป็นการลงโทษโดยให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่าง เพื่อเป็นการปรับปรุงฟื้นฟูพฤติกรรมให้ดีขึ้น ได้แก่ การให้ทำความสะอาดโรงเรียน การตัดหญ้า ทำสวน เป็นต้น
สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดขั้นเบาถึงระดับกลาง
ครูฝ่ายปกครอง ครูประจำชั้น ครูเวรประจำวันและพ่อบ้านมีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษปรับปรุงฟื้นฟู และจะต้องมีการบันทึกแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบทุกครั้ง นอกจากนั้นครูหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานกิจกรรมพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษด้วยเช่นกัน
๓          ทำทัณฑ์บน  เป็นการบันทึกแจ้งความผิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับนักเรียนที่กระทำความผิดระดับกลาง หรือได้รับโทษอย่างอื่นแล้วแต่ไม่มีการปรับปรุงตนเอง
ครูฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการทำทัณฑ์บน และจะต้องบันทึกแจ้งให้ครูประจำชั้นและพ่อบ้านทราบทุกครั้ง
๔          พักการเรียน  เป็นการลงโทษด้วยการไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ เดือน สำหรับนักเรียนที่กระทำความผิดระดับกลางหรือขั้นร้ายแรง ทั้งนี้จะพิจารณาให้พักอยู่ที่โรงเรียนหรือพิจารณาให้กลับบ้านระหว่างพักการเรียนตามความเหมาะสม
ครูฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาร่วมกับครูประจำชั้นและพ่อบ้าน ในการตัดสินให้มีการพักการเรียนโดยการอนุมัติของครูใหญ่
๕          การให้ออกหรือไล่ออก  สำหรับนักเรียนที่กระทำความผิดขั้นร้ายแรง
ครูฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาร่วมกับครูประจำชั้นและพ่อบ้าน ในการตัดสินให้มีการให้ออกหรือไล่ออกโดยการอนุมัติของครูใหญ่
หมายเหตุ ๑. หัวหน้าแผนกสามารถใช้อำนาจครูประจำชั้น และครูใหญ่ใช้อำนาจหัวหน้าแผนกได้

๒. การลงโทษสามารถให้หลายวิธีรวมกันได้ความเหมาะสม