Placeholder image

ประเภท ระดับการศึกษา

สถานที่นี้มีชื่อว่า :: วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ :: NONGKHAI REDEMPTORIST TECHNOLOGICAL

ชื่อย่อไทย : วทมน. ชื่อย่อภาษอังกฤษ : NRTC.

เปิดสอนประเภท : อาชีวะศึกษา

ระดับ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

--------------------------******--------------------------------

ที่อยู่ วิทยาลัย

ที่อยู่ 201 หมู่ 4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์ :: 042 - 465 645

โทรสาร :: 042 - 465 645

มือถือ :: 094 - 264 7137

EMALI :: vtnk99@gmail.com

Website :: www.nongkhaischool.org

Placeholder image

ความหมาย

    ตราประจำวิทยาลัยมีลักษณะดังปรากฎตามรูป หมายถึง “พระรามแผงศร” ด้วยความหมายประกาศคือ

หนึ่ง :: การส่งข่าวดีด้วยความรักและความหวังจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่สู่คนพิการไทย

สอง :: การส่งผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะวิชาชีพเป็นอย่างดี ผู้ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถที่จะมุ่งมั่นประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และสังคม

 

ระเบียบการของสถานศึกษา

ระเบียบการเกี่ยวกับการสมัครนักเรียน

    ๑.รับสมัครทั้งชายและหญิง

    ๒.อายุ ๑๕ ปี ถึง อายุ ๔๕ ปี

    ๓.มีความรู้ขั้นต่ำตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่กำหนด

   ๔.พิการทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนนไหว

     ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจะวันได้

    ๕.นักเรียนที่มีร่างการปกติทั่วไปที่ขาอโอกาส

หลักฐานการสมัคร

    ๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

    ๒.บัตรประจำตัวประชาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    ๓.บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

    ๔.สำเนาวุฒิการศึกษา

    ๕.ภาพถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป

    ๖.ใบรับรองเเพทย์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

    ๗.ภาพถ่ายเต็มตัวเห็นคามพิการ ไม่พิการ ขนาดโปสการ์ดจำนวนหนึ่งรูป

เวลาเรียน รับสมัครและ เปิดภาคเรียน

   ๑.เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.

   ๒.ทำการสอนตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

   ๓.พักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น.

   ๔.ภาคเรียนที่ ๑ รับสมัครเดือนมกราคม และภาคเรียนที่ ๒ เดือนพฤศกิจกายน

   ๕.ภาคเรียนที่ ๑ สอบคัดเลือกวันที่ ๓๐ มีนาคม และภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม

   ๖.ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ปิดภาคเรียน ๓๐ กันยายน

   ๗.ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศกิจกายน ปิดเรียน ๓๐ มีนาคน

การจำหน่ายนักเรียน

   ๑.เมื่อเรียนจบหลักสูตร

   ๒.เมื่อสมัครใจลาออก

   ๓.ประพฤติผิดร้ายแรง

   ๔.เสียชีวิต

   ๕.อื่นๆ (ถ้ามี)

การแต่งกายของนักเรียน

   ๑.นักเรียนชาย เสื้อเครื่องแบบประจำวิทยาลัยสีแดงเลือดหมู กางเกงขายาวสีดำ หรือ กรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีเข้ม ตัดผมสั้นหรือรองทรง

   ๒.นักเรียนหญิง เสื้อเครื่องแบบประจำวิทยาลัยสีแดงเลือดหมู กระโปงสีดำหรือกรมท่ายาวคลุมหัวเข่า รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ถุงท้าวสีเข้ม ตัดผมสั้นระดับต้นคอหรือรัดผมเรียบร้อยกรณีไว้ผมยาว

(ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา หรือตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดวิทยาลัยว่า้วยการแต่งกายของนักเรียนที่ได้รับอนุญาตตามตามระเบียบการกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา)

วันหยุด

หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ วัดหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์